เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์


ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
-----------------------

 

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

==================================
ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/เสนอชื่อ และดูเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ค้นหา มติสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ (cmru.ac.th)


จำนวนผู้เข้าชม : 199


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์