สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน


 

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

            1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาใน/ต่างประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 มกราคม 2564)

            2.ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

            3.ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

            4. ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ก.พ. จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบหรือเพิกถอนการให้ทุน ทั้งนี้ ไม่รับโอนข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐทุกประเภท

            5. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

            6.สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

            หลักสูตรการสอบ 

            1.สอบข้อเขียน : วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ และวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา

            2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

            ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/


จำนวนผู้เข้าชม : 294


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์