ประกาศฯ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก(ฉบับที่2) และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(ฉบับที่ 2)

------------------------------

          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น
          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

        หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.พสุ  ปราโมกข์ชน

        หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์

        หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์

        หมายเลข 4 อาจารย์ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล

        หมายเลข 5 อาจารย์ตุลยนุสรญ์  สุภาษา

        หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง


รายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำปรากฏตามท้ายประกาศนี้

 


ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

 

 

**************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

--------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
         ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตรวจสอบบัญชีรายชื่อ หากไม่ถูกต้อง หรือ ผู้มีคุณสมบัติเลือกแต่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

 

**************************************************************************************

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกฯ และดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 186


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์