คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์


ประธานกรรมการ

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานกรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

 
อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ปริญญา สำรวญบำรุง
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
 
อาจารย์ ผศ.อรทัย อินตา อาจารย์ สุรศักดิ์ สิงห์สา อ. ดร.มนทกานต์  เมฆรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย อินตา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
อาจารย์ สุรศักดิ์ สิงห์สา
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มนทกานต์ เมฆรา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
กรรมการ
ผศ. ดร. ศันทนี  คุณชยางกูร อ.ดวงใจ  เนตรตระสูตร นายสุรชาติ  ถึงกาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันทนี คุณชยางกูร
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา
กรรมการ
อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
นายสุรชาติ ถึงกาศ
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์