การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครู


   ข้อปฏิบัติในการดำเนินการขอขึ้นรับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา 
   ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 )
                       ให้ศึกษาจาก
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                             - ดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) Click!
                             - คู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู Click!

          ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                            ขณะนี้คุรุสภาได้เปลี่ยนระบบใหม่โดยการชำระเงินจะต้องสมัครและยื่นเอกสารต่างๆผ่าน
                            ระบบ KSP Self Services ของคุรุสภาเสียก่อนตามขั้นที่ 4 ซึ่งจะมีปุ่มให้พิมพ์ใบ pay 
                            ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ธนาคารกรุงไทย 2) ไปรษณีย์ไทย และ
                            3) Counter Service (7-11)  

                      
         
ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายสำเนาแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 )
                       และเอกสารหลักฐานจำนวน 1 ชุด นำส่งฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
                       ทางคณะจะดำเนินการนำส่งข้อมูลในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา
                       ให้นักศึกษามาติดต่อขอสำเนาหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit อีกครั้ง
                   
  (สามารถนำส่งไฟล์สำเนาเอกสาร (PDF.) และไฟล์รูปถ่ายชุดครุยได้ทางอีเมล์ educmru@gmail.com) 

          ขั้นตอนที่ 4 สมัครและดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                       ในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา (ศึกษาคลิปวีดีโอ)

                             

                             1.ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครสมาชิก KSP Self Service ก่อนได้ทันที
                             - คลิปวีดีโอวิธีการสมัครสมาชิก KSP Self service (คุรุสภา)

                             2. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดำเนินการได้หลังจากหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit จากคณะครุศาสตร์เท่านั้น
                             -ไฟล์เอกสารแสดงขั้นตอนการส่งเอกสารในระบบ (คุรุสภา)

                             - คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP Self Service (คุรุสภา)
                             

          ขั้นตอนที่ 5 รอรับการแจ้งสำเนาหนังสือนำส่งในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา จากฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
                             เมื่อได้รับแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา
                            
(ในหนังสือจะมีหมายเลข Upload ของระบบ KSP Bundit ที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้แก่คุรุสภา)

         ขั้นตอนที่ 6 เมื่อนำส่งเอกสารแล้วให้กลับมาตรวจเช็คในระบบ KSP Self Services เป็นระยะเนื่องจากการตรวจสอบเอกสาร
                           จะถูกตรวจสอบโดยคุรุสภาประจำภูมิลำเนาที่ได้ระบุไว้ในระบบ KSP Self Services ซึ่งอาจแจ้งปัญหาหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
                           ให้นักศึกษาดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งในระบบและโทรสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ในระบบทันที

          ขั้นตอนที่ 7 เมื่อคุรุสภาของจังหวัดได้พิจารณาและอนุมัติในระบบ KSP Self Services แล้วคุรุสภาส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาต
                            ประกอบวิชาชีพต่อไป

                           (ถ้าพบปัญหาขอให้นักศึกษาแจ้งหรือปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ทางโทร.0840469024
                            และทางไลน์ ID: kunboy2507 )

 

 

 

คลิปวีดีโออื่นๆของคุรุสภา 

- การยื่นขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
  แทนการส่งเอกสารวิชาชีพทางไปรษณีย์และงดแนบเงินสด (คุรุสภา)

- คลิปวีดีโอ KSP Self Service/ KSP School : ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เข้าใช้งาน (คุรุสภา)

- คลิปวีดีโอวิธีการขอใบแทนใบอนุญาต KSP Self Service (คุรุสภา)

- คลิปวีดีโอวิธีการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน KSP Self Service (คุรุสภา)

- คลิปวีดีโอวิธีการขอหนังสือรับรองทางทะเบียน KSP Self Service (คุรุสภา)

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์