หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรการศึกษา

คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
เป็น 6 หลักสูตร ดังนี้ คือ

    1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

     2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

    3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     

    4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

    5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

    6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
    มี 19 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้

    1. หลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

    2. หลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา

    3. หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา

    4. หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

    5. หลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

    6. หลักสูตร สาขาวิชาเคมี

    7. หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

    8. หลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

    9. หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

    10. หลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา

    11. หลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา

    12. หลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์

    13. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

    14. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน

    15. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    16. หลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา

    17. หลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา

    18. หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    19. หลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
    มี 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
          1. หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา มี 2 แขนงวิชา ดังนี้

                             1. แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ
                             2. แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว      

3.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
    มี 1 หลักสูตร คือ     

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

4.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
    มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา  ดังนี้         

    1. หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

    2. หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
    มี 1 หลักสูตรสาขาวิชา  คือ        

    1. หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

6.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ระดับปริญญาเอก)
   มีหลักสูตร 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ

    1. หลักสูตร สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์