พันธกิจ เป้าประสงค์


พันธกิจ (Misson)

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย  โดยร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ ให้มีศักยภาพในการเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สามารถ   ทั้งในการผลิตบัณฑิต   การบริการชุมชนและสังคม  อย่างสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการทางการศึกษา
  3. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์
  4. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งประเพณีและการสืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและการแสดงออก รวมทั้งการสนองการดำเนินชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
  5. สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจหน้าที่ วางระบบการบริหารโดยยึดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Objective)

    1.  วิเคราะห์และสังเคราะห์โมเดลฝึกประสบการณ์ของคณะครุศาสตร์
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    2. พัฒนาหลักสูตรและคณาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

    3. พัฒนาคณาจารย์สู่รูปแบบคณาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
        ที่มีศักยภาพ

    4. สร้างและพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

    5. ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม
        กับอาชีพครูอาจารย์

    6. สนับสนุนการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาลในทุกระดับการบริหาร
        ของคณะครุศาสตร์

    7. วางระบบการเตรียมการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์สู่พื้นที่ศูนย์แม่ริม

 

ยุทธศาสตร์ของคณะ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้มีศักยภาพการเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สามารถทั้งในการผลิตบัณฑิต การบริการชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมจิตอาสาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น โครงการพระราชดำริ ที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและได้แสดงออก

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์