ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


ปรัชญา (Philosophy)

     “ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูเก่ง  ครูดี”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     “คณะครุศาสตร์เป็นคณะชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“คณะครุศาสตร์สร้างครูเก่ง ครูดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  นำท้องถิ่นพัฒนา”

 

อัตลักษณ์ (Identity)

     “เป็นครูดี  มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”

 

ค่านิยมหลัก  (Core value)

"ร่วมมือทำงาน  เชี่ยวชาญเรื่องครู รอบรู้การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น"

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

      “ร่วมคิด ร่วมทำ นำการพัฒนา”

 

สีประจำคณะ   

       สีม่วง

 

ดอกไม้ประจำคณะครุศาสตร์

ดอกพวงคราม

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์