������������������������������������������������������������

# ชื่อ ไฟล์แนบ
1 นักวิจัยดีเด่นคณะครุศาสตร์

2 ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

3 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ในการวิจัย

7 แบบฟอร์มการเขียนเสนอขอทุนปี 2560 ของ วช.

8 แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

9 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

11 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.)

12 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

13 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

14 ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์

15 งบประมาณแผ่นดิน (วช. คสช. อพสธ. สกอ.)

16 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 คู่มือนักวิจัย

18 นักวิจัยคณะครุศาสตร์

19 ระบบสืบค้นผลงานวิจัย

20 ระบบสารสนเทศผลงานวิจัย

21 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์