���������������������������������������������������


เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 200


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาปีสุดท้ายในปีกา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 641


ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)(ฉบับที่๓)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 502


ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)(ฉบับที่๒)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 182


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 207


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 294


คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน (เมษายน 2563)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 316


ประกาศฯ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก(ฉบับที่2) และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ในการเลือกกรรมการสภา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 187


กำหนดการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 200


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 221


ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 166


ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา ครั้งที่ ๑ -๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 223


การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 219


การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1044


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1627


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 2810


สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ย้ายพื้นที่ทำการไปยังสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 372


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารคณะครุศาสตร์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 303


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Digital Literacy ให้กับนักศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 157


ประชาสัมพันธ์ประกวด Idea สร้างสรรค์ โครงการ GSB Innovation Club ของธนาคารออมสิน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 118


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 111


ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการและช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา" ๒๕๖๓

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 77


ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา รอบที่ ๗ และรอบที่ ๘

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 170


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 159


ประกาศการให้ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุมศึกษา ประจำปีการศกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 130


การจัดการแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 110


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 491


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 14739


สรุปผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 243


ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคัดเลือกกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 352


งานประกวดคลิปวิดิโอโฆษณา หัวข้อ "วิถีไทย Thailand New normal by Hochi better way"

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 359


ขอเชิญประชาชนคนทั่วไปและกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดจัดทำวีดีทัศน์ห้วย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 175


โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน หัวข้อ "อิ่มเอิบ"

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 227


กำหนดจัดงาน JAPAN JOB FAIR 2020 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 178


ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 103


รับสมัครงานพาร์ทไทม์ ส่งอาหาร Food Panda

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 260


พบกับโครงการ Co-Payment (จ้างงานเด็กจบใหม่) "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง"

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 701


โครงการประกวดงานเขียน Climate Change : Word Change the World "คำเปลี่ยนโลก"

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 299


ครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 212


โครงการ Online Workshop  หลักสูตรอุดมศึกษา (หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด "Youngster with Good Heart")

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 338


กำหนดการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 3371


ธนาคารไทยพาณิชย์ แจกบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1431


ลงทะเบียนข้อมูล นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (เฉพาะรหัส 59-61) เพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนรับใบป

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 3727


ครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 245


แจ้งเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวฉบับจริงของนักศึกษา รหัส 58 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 341


ศูนย์ภาษา มวร.ชม.เปิดลงทะเบียนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับนักศึกษาทุก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 142


สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์เปิดรับนิสิตนั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 328


ศูนย์ภาษา สำรวจความต้องการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 รหัส 59 ปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 940


ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ( CMRU-TEP) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ทุกคน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1044


วิธีการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาโดยระบบออนไลน์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 544


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 492


ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถามได้จัดทำการสำรวจสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด 19 ที่เก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 296


มร.ชม. แจ้งประกาศการให้บริการระบบขนส่ง สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 143


ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 292


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครู

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 225


อาจารย์ที่ปรึกษา/แผนการเรียน/รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 546


ระบบค้นหา Facebook Group สำหรับนักศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 2333


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดกิจกรรมการแข่งขัน e-Initiative Hackathon เพื่อออกแบบ Plalform กา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 286


แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 987


นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 63 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัส WIFI

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1298


ครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 516


ศูนย์ให้คำปรึกษา การเรียนการสอนออนไลน์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 431


TCAS63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 Direct Admission

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 286


ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 235


เอกสารเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ EDPROT Model" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 485


ข่าวความยินดี เรื่อง การขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาส

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 2234


ประกาศรายชื่อนักศึกษาค้างชั้นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบัตรประจำตัว จากคุรุสภา (อนุมัติ 1

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 604


ข่าวความคืบหน้า เรื่อง การดำเนินแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1237


กำหนดวันเปิดเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 530


คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโคร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 261


ข่าวความคืบหน้า เรื่อง ผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1390


ข่าวความคืบหน้า เรื่อง การขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1530


ข่าวแจ้งจากคุรุสภา เรื่อง กรณีเร่งด่วนของการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเร็จกา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 837


ข่าวประชาสัมพันธ์การขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ป

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1905


หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ผ่านการรับทราบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 458


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะนำการใช้งานเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 499


โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 527


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อ TCAS63 ผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 507


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 784


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนาย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 391


การติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เนื่องจากประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง “ป

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 548


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฟดูร้อน / 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 455


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระพิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 436


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ "ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19"

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 311


ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง "ขยายเวลารับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์"

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 209


จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 317


การตรวสอบระบบข้อมูล KSP Bundit ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 25562 เพื่อการขอ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 3907


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 256

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 2239


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 256

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1295


การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทวิชาชีพครู

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 588


การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1879


คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 870


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ช่องทางการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน TRAINFLIX, Echo English และ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1248


ข่าวแจ้งการส่งเอกสารเพิ่มเติมในการดำเนินการขอขึ้นรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 630


ข่าวประชาสัมพันธ์! การจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และ ใบรับรองคุณวุฒิ ให้กับนักศึกษาที่สำเ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1183


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 254


เอกสารสำหรับโครงการศึกษาเอกสารทางออนไลน์ รูปแบบการเขียน มคอ.3 แบบอิงสมรรถนะ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1332


ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 866


ข่าวแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการขอขึ้นรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 2260


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งงานก่อสร้าง โครงการ “การจัดจ้างท

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 224


ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสำนักวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 85


การติดต่อ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ educmru@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 290


แนวปฏิบัติในการลงข้อมูล KSP Bundit เพื่อขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 152


การลงข้อมูล KSP Bundit เพื่อขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 117


คู่มือการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับผู้สำเร็จก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 113


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 192


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 211


รับสมัครอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สมัครด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 931


กำหนดการลงข้อมูล KSP Bundit เพื่อขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูต

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 178


รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 211


ประกาศรับสมัครครูโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 911


รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ลำดับสำรองเข้าราย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 598


จดหมายข่าว"คุรุศาสตร์สาร"ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 0


ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนของนักศึ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 0


ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 0


การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 0


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 461


กำหนดการยื่นใบสมัคร/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 317


งานกิจกรรม “ALL YOU CAN TEACH ทักษะการถ่ายทอด ไม่เรียนครูก็มีได้“

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 202


ครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 0


รับสมัครศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นของสหพันธ์ศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 338


รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติประจำปี 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 170

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์