���������������������������������


การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม (

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 208


คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่อธิการบดี เนื่องในวัน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 174


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมแนวทางในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 177


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้ง 8/2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 211


ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทา บูชาคณาจารย์" ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคณะ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 186


โครงการประถมศึกษาสัมพันธ์ : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 316


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะแนว "สานรัก สานฝัน สร้างสรรค์อนาคตวัย TEEN" โรงเร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 336


ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์จรูญ วงค์คำ อดีตผู้บริหารคณะครุศาสตร์

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 255


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารราชภัฏ 9

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 168


คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่น 42

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 297


คณบดีคณะครุศาสต์อ่านคำประกาศเกียรติคุณ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 195


การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 165


การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนาครูที่เป็นแบบอย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 162


การสัมมนาก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 220


คณะครุศาสตร์เปิดสอบบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 525


ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน เปิดสาขาใหม่ให้บริการภายในบริเวณคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 618


นศ. ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 254


การประชุมประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 167


คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 356


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 186


คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 302


การประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 3 /2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 133


อธิการบดีประชุมนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ก่อนปิดภาคเรียน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 127


นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้สัมภาษณ์ การใช้โปรแกรม DyNed

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 146


คณะครุศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหนองปันเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 200


โครงการ"สวนเกษตรครูน้อย"ตามรอยพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 208


ต้อนรับคณะทำโครงการวิจัยการศึกษาสภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 258


การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 122


คณบดีคณะครุศาสตร์บรรยายแนวคิดการบริหารงานคณะครุศาสตร์เพื่อความมั่นคงและอำลาการบริหาร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 125


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพโดยการ CPR" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 165


การฝึกอบรมลูกเสือให้กับผู้กำกับลูกเสือสำรองรุ่นที่ 1 / 2563 และผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นที่ 6/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 361


บริการวิชาการโดยการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ โรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 303


ตัวแทนสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาติดตามการวิจัย CCR-CBE

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 194


ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการผลิตครู (CCR)

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 214


พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 354


พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 337


คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 217


การแสดง วิพิธทัศนา ชุด มิตรไมตรี เพื่อนบ้านไทย ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 240


การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์จริง

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 314


"ครุศาสตร์ร้อยความรักถักทอดวงใจ สานสายใยมุฑิตา" งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิท

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 397


การสัมมนารายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพร

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 551


นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ "คนเป็นครูเรียนรู้วิถีชุมชน" บ้านให

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 493


บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการทำดีจิตสาธารณะ "ปลูกป่าและพ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 482


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 347


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 167


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศเยี่ยมเยือนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 267


อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 ที่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 507


อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 222


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 100


อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม เรื่อ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 165


โครงการปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษา ประจำปี  2563 ซึ่งนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มอบให้อาจารย์ พร้อมทั้งกล่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 818


รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาหลักส

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 184


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 558


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 209


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ป

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 390


คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 425


การเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 371


การเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 471


การเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 367


พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญประจำปีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมโครงการพัฒนาค

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 693


นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดนตรีและก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 320


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครู

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 464


นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 319


คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1191


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาค

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 260


ความสำเร็จการบริหารงานของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 566


รหัสประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 296


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 268


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 571


ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 287

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์