ข่าวกิจกรรม
ปรัชญารัก เวียงสงค์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

hopee จัดแข่งขัน “Shopee Code League” โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ coding ชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าร่วมฝึกงานและร่วมงานกับ Shopee ต่อไป. ในการลงทะเบียนแข่งขัน “Shopee Code League 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »
ข่าวกิจกรรม
ปรัชญารัก เวียงสงค์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่อยงาน ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะของการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »
ข่าวกิจกรรม
ปรัชญารัก เวียงสงค์

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีค้นประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม แนวทาง กระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »
ข่าวการประชุม
ปรัชญารัก เวียงสงค์

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรัชญารัก เวียงสงค์

โรงเรียนมงคลวิทยารับสมัครครูเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน

โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »
ข่าวกิจกรรม
ปรัชญารัก เวียงสงค์

ขอเชิญลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ทุกคน ร่วมใช้สิทธิ์ของท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ส่งเอกสาร
  1. ประวัติและผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อื่น ๆ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
  2. แนวทางการบริหารคณะที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของคณะรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวการพัฒนาคณะครุศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อเป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

          ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยอนุญาตให้บุคลากรขอมหาวิทาลัยและบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมรับฟังและซักถามตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯกำหนด

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

          พิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ให้ได้จำนวนหนึ่งคน

ประธานกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์

           รายงานการดำเนินงานของกระบวนสรรหาคณะบดีต่อสภามหาวิทยาลัยและนำเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ที่ได้จากการสรรหา จำนวนหนึ่งชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และแนวทางบริหารคณะที่สอดคล้องกับนดยบายและนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์