คำสั่งมหาวิทยาลัย พศ 2564

18 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ฯ รอบที่ 1.pdf
คำสั่ง 311-2564-อธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณ.pdf
0102.pdf
376-แต่งตั้งคกก.โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือภาคเรียนที่2-63(เพิ่มเติม).pdf
466 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุ.pdf
0112-แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี.pdf
06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษษ ภาคปกติ รอบที่ 1.pdf
0101.pdf
146-64 แก้ไขคำสั่ง 2608-63 (ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ).pdf

คำสั่งคณะครุศาสตร์ พศ 2564

006-แต่งตั้งคกก.โครงการดนตรีหรรษา (ปฐมวัย).pdf
003-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า2564.pdf
008-แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 2564.pdf
001-แต่งตั้งคณะกรรมการKM.pdf
004-แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ.pdf
007-แต่งตั้งคกก.พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร2564.pdf
002-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู(เพิ่มเติม).pdf
005-แต่งตั้งคกก.โครงการสัมมนาการสร้างสื่อ(wordwall)(ปฐมวัย).pdf
010-แต่งตั้งคกก.โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ(กศ.พิเศษ).pdf
009-แต่งตั้งคกก.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(การจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิต รหัส62).pdf

คำสั่งมหาวิทยาลัย พศ 2563

1258-ให้บุคลากรและนักศึกษาไปราชการ(ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน).pdf
882-แต่งตั้งคกก.การสอบสวนกรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค.pdf
1393-แต่งตั้งคกก.กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย.pdf
2318-มอบหมายผู้มีหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ2564.pdf
3002 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัย.pdf
1220-แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ.pdf
1274-แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนศ.ป.บัณฑิต 62.pdf
1221-แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน.pdf
1033-แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4).pdf
3195-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล.pdf
1152-แต่งตั้งคกก.สอบปฏิบัติและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนผู้สมัครภาคปกติ(รอบ5).pdf
2183-แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ63.pdf
1219-แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย.pdf
2904 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ป.บัณฑิต.pdf
2319-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ปีงบ2564.pdf
2942-คำสั่งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ประจำปีการศึกษา-2559-2560-เพิ่มเติม.pdf
2747-63-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี59-60.pdf
946-แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร.pdf
1729-63-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ.pdf
2957-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนป.บัณฑิต ภาคเรียนที่2- 63.pdf
1032-แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5).pdf
2166-แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่1-63.pdf
1121-แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น).pdf

คำสั่งคณะครุศาสตร์ พศ 2563

090-แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ ปีกศ.2563.pdf
29 คณะกรรมการในการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรการศึกาาปฐมวัย 1-2562.pdf
103-แต่งตั้งคกก.โครงกาส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษา(ปฐมวัย).pdf
108-แต่งตั้งคกก.จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2.pdf
067-แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง ป.บัณฑิต.pdf
63 คำสั่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลโครงการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ.pdf
001-แต่งตั้งคกก.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย.pdf
094-การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูชาป้ายและบูมประเพณี(ปฐมวัย).pdf
031-แต่งตั้งคกก.กลั่นกรองผลการเรียนระดับคณะ(เพิ่มเติม).pdf
056-ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา(เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน1-63).pdf
023-แต่งตั้งคกก.โครงการHollywood night party (ปฐมวัย).pdf
84 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (อ.ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์).pdf
064-แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ.pdf
018-คกก.ดำเนินการจัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่2.pdf
044- แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น).pdf
053-รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมโครงการเขียนมคอ.3 ออนไลน์(เพิ่มเติม).pdf
011-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ happy children build happy social.pdf
098-แต่งตั้งผู้ประสานรายวิชาหลักสูตรป.บัณฑิต 63.pdf
004-แต่งตั้งคกก.การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ(คบ.4ปี).pdf
086-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2-63.pdf
054-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดอบรม(การผลิตสื่อการสอนPower Point เป็นภาษาอังกฤษ).pdf
040-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา.pdf
025-แต่งตั้งคกก.ดำเนินโครงการอบรม(ป.บัณฑิต).pdf
016 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยบรรณดีเด่น 2563.pdf
077-แต่งตั้งคกก.กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ(PLC).pdf
092 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.pdf
43 แต่งตั้งการเตรียมวิทยากรกิจกรรมเสริมหลักสุตรฯ ชั้นปีที่ 4.pdf
012-แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์.pdf
032-แต่งตั้งคกก.บริหารหลักสูตรป.บัณฑิต.pdf
107-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู2564.pdf
037-แต่งตั้งคกก.ให้คำปรึกษา(หน.ภาค).pdf
072-แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย.pdf
036-คำสั่งแต่งตั้งคกก.ดำเนินการทวนสอบ ป.บัณฑิต.pdf
089-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนระดับคณะ ปีกศ.2563.pdf
110-แต่งตั้งคกก.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์(ปฐมวัย).pdf
058-แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ(เด็กที่มีภาวะออทิซึม).pdf
101-แต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.pdf
015 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร 2563.pdf
76 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ 63 ฝ่ายการแสดง เพิ่มเติม.pdf
010-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ทักษะcoding.pdf
083-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการการคัดเลือกกรรมการประจำคณะฯ2563.pdf
68 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย.pdf
078-แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
020-คณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากร วงรอบที่1.pdf
013-แต่งตั้งคกก.พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา63.pdf
109-คำสั่งแต่งตั้งคกก.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมาธิสั้น(ปฐมวัย).pdf
85 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (นายปรัชญารัก วิงเวียงสงค์).pdf
046-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า 63.pdf
019-แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถรอบด้านฯ จิตวิทยา.pdf
079-แต่งตั้งคกก.พิจารณาสื่อการเรียนการสอนPowerpointภาษาอังกฤษ.pdf
057-แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนา(เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน1-63).pdf
104-แต่งตั้งคกก.โครงกรAnimaker(ปฐมวัย).pdf
006-แต่งตั้งคกก.จัดกิจกรรมบูรณาวิจัยและบริการวิชาการฯ(ปฐมวัย).pdf
69 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ วิทยาศาสตร์น่ารู้สู่หนูหนูผู้น่ารัก (ปฐมวัย).pdf
002-ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ.pdf
028 คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2-2562.pdf
097-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต 63.pdf
078-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
059-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2563.pdf
30 คณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ.pdf
017-แต่งตั้งคกก.สถานวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 63.pdf
014-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกีฬาประเพณี(พิงคนครเกมส์).pdf
58-แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ.pdf
082-แต่งตั้งคกก.ดำเนินการกำกับการสอบปลายภาคเรียนที่1-63.pdf
063-การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ(นวก.คอมฯ.pdf
45-คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ (การศึกษาแบบเรียนรวม).pdf
71-แต่งตคณะกรรมการฯจัดค่ายวิชาการทางการศึกษา ตะลุยโลกคณิตศาสตร์ ปฐมวัย.pdf
064-แต่งตั้งคกก.จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน2.pdf
033-แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหลักสูตรป.บัณฑิตฯ.pdf
047-แต่งตั้งคกก.โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 ออนไลน์.pdf
105-แต่งตั้งคกก.โครงการAR(ปฐมวัย).pdf
039-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ (ครูคืนถิ่น).pdf
062-แต่งตั้งคกก.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ.pdf
75 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณ 2563.pdf
052-แต่งตั้งคกก.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น).pdf
024-แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนาทักษะนศ.ป.บัณฑิตจิตอาสา.pdf
095 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต.pdf
081-แต่งตั้งคกก.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ.pdf
007-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู.pdf
003-แต่งตั้งคกก.การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ(ป.บัณฑิต).pdf
070-ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.pdf
093-แต่งตั้งคกก.โครงการสัมมนาก่อนฝึกฯ(ป.บัณฑิต2-63).pdf